tel:58 7610144 email:jotun@olicondelta.pl

Farby Jotun.Farby na dach.Warunki malowania


Kategoria korozyjności (agresywność korozyjna) 

Przykłady  typowych środowisk występowania w klimacie umiarkowanym wg ISO 12944 


Na zewnątrz 

Wewnątrz 


C1 

bardzo słaba 

 Budynki ogrzewane z czysta atmosferą tj. biura, sklepy, hotele  itp. 


C2 

słaba 

Atmosfera o niskim stopniu zanieczyszczenia. 

Tereny wiejskie. 

Budynki nieogrzewane, gdzie może wy­stępować kondensacja np. hale sportowe, magazyny. 


C3 

średnia 

Atmosfera miejska i przemysłowa, umiarkowane zanieczyszczenie związkami siarki (SO2). 

Pomieszczenia produkcyjne o wysokim nawilgoceniu i pewnym poziomie zanie­czyszczenia powietrza.  np. fabryki produ­kujące żywność, pralnie, browary i mle­czarnie. 


C4 

silna 

Rejony przemysłowe i nadmorskie o średnim zasoleniu. 

Baseny pływackie, zakłady chemiczne. Nadmorskie stocznie okrętowe i jachtowe. 


C5-I 

(bardzo silna przemy­słowo) 

Rejony przemysłowe o wysokiej wilgotności powietrza z zanieczyszczeniami o dużej agre­sywności korozyjnej.  

Budynki lub obiekty, gdzie występuje ciągła kondensacja ibardzo silne zanie­czyszczenie. 


C5-M 

(bardzo silna morska) 

Rejony  nadbrzeżne oraz obiekty morskie. 

Budynki lub obiekty, gdzie występuje ciągła kondensacja i bardzo silne zanie­czyszczenie. Temperatura i wilgotność są bardzo istotnymi czynnikami wpływającymi na jakość powłok malarskich.

 Optymalna temperatura powietrza podczas prowadzenia prac malarskich wynosi od +5°C do +25°C, dla temperatury podłoża do 40°C.

Temperatura podłoża stalowego podczas malowania, dla uniknięcia kondensacji wilgoci na powierzchni powinna być o co najmniej 3°C wyższa 

Najlepsze wyniki prac malarskich uzyskuje się podczas malowania przy wilgotności względnej powietrza do 85%. 

Wzrost wilgotności względnej powietrza powyżej 85% stwarza korzystne warunki do tworzenia się na powierzchni warstewki zaabsorbowanej wody oraz przyczynia się do zmniejszenia szybkości wysychania powłoki. 

Punkt rosy jest to temperatura, w której powietrze o określonej zawartości pary wodnej osiąga stan nasycenia przy niezmiennej wartości ciśnienia atmosferycznego.

 W temperaturze punkty rosy (TPR)(ang. dew point) w powietrzu lub na obiektach, z którymi to powietrze się styka, dochodzi do kondensacji pary wodnej. Jeśli wilgotność powietrza jest mniejsza od 100%, to TPR jest zawsze niższa od temperatury powietrza, przy czym im niższa wilgotność, tym większa różnica. 

W praktyce wyróżnia się następujące przypadki: 

- temperatura podłoża jest wyższa o więcej niż 3°C od TPR– nie zachodzi wtedy kondensacja pary wodnej na podłożu.
- temperatura podłoża jest równa lub wyższa do 3°C od TPR – może zachodzić kondensacja pary wodnej , zwłaszcza w miejscach o słabej wentylacji.
 Większą pewność braku kondensacji pary wodnej daje zastosowanie wymuszonego ruchu powietrza.
- temperatura podłoża jest niższa od TPR – zachodzi kondensacja pary wodnej na podłożu. 
W takim przypadku należy stosować farby tolerujące wilgoć na powierzchni do malowania przy sztucznym schładzaniu i wymuszonym wentylatorem ruchu powietrza. 

Podłoże o dużej chropowatości lub zapylone posiada naturalne punkty kondensacji wilgoci (tzw. piki oraz pyły). Z tego powodu temperatura podłoża powinna być nawet do 7°C wyższa od TPR, aby uniknąć kondensacji wilgoci. 


Kreator stron www - szybka strona internetowa